متخصصاننوین سیستم

تیم برنامه‌نویس نوین سیستم، از متخصصانی مختلفی تشکیل شده است؛ در نتیجه برای طراحی و اجرای هر پروژه محدودیتی در انتخاب زبان برنامه‌نویسی ندارند. در هر پروژه متناسب با نیازهای آن، از زبان‌ها و تکنولوژی‌های مختلف و به‌روز استفاده می‌کنیم.

فرآیند انجام پروژه در نوین سیستم

هر پروژه‌ای که به نوین سیستم وارد می‌شود؛ برای طراحی و اجرا نیازمند گذراندن مراحلی است. در نوین سیستم، فرایندی جامع تعریف کرده‌ایم تا در نهایت محصولی موفق و نو به بازار عرضه کنیم.

فرآیند انجام پروژه در نوین سیستم
 • تحقیق بازار۱

  در آغـاز هر پروژه پیش از هر اقدامی، رقبا، نیاز کاربران، مزیت رقابتـی، مـراحـل انـجام پـروژه و سـایر نـیازهای پروژه بررسی و مشخص می‌شود.

 • تحلیل زیر ساخت۲

  بـراسـاس گـستـردگـی پـروژه، زیـرسـاخت آن طراحی می‌شود؛ بـه‌ طـوری‌کـه عـلاوه بر امـنیـت، پـایـداری و سـرعـت محصول، پروژه در آینده قابلیت گسترش و توسعه را داشته باشد.

 • طراحی محصول۳

  کـل پـروژه بـا مـدل‌ سـازی و وایـرفریـم طـراحـی مـی‌شـود. در مـرحلـه طـراحـی، بـا تـوجـه بـه نـظرات کارفرما تلاش می‌کنیم محصولی با رابط کاربری ساده و زیبا طراحی کنیم.

 • توسعه محصول۴

  در این مرحله متناسب با نیازها، گستردگی و زیرساخت پروژه، زبان برنامه‌نویسی انتخاب می‌شود و سپس برای کدنویسی و پیاده‌سازی پروژه اقدام می‌کنیم.

 • نگهداری و پشتیبانی۵

  پس از طراحی و اجرای محصول، زمان نگهداری، بهبود و رفع نواقص آن است. پشتیبانی نوین سیستم به طور مداوم در حال بررسی و رفع نواقص محصول هستند.

استخدام شوید
تماس با مشاور نرم افزاری