آنالیز

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است
دقیقه مطالعه8
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است

ذهن شما بر مبنای تجربه‌های گذشته و استفاده از قوانین کلی، درباره چیزی که می‌بینید حدس‌هایی می زند. اکثر اوقات این شیوه به درستی کار می‌کند، اما گاهی ‌اوقات دارای خطا نیز ...