صفحه نمایش

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

17. خواندن از روی صفحه نمایش دشوارتر از مطالعه از روی کاغذ است

از یک اندازه بزرگ برای متن استفاده کنید تا بتواند در صفحه‌نمایش خوانده شود. این باعث می‌شود که فشار به چشم کاهش پیدا کند. متن را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کنید. از پاراگ ...