فعالیت ذهن

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود

اگر می‌خواهید افراد چیزی را به خاطر بسپارند، مجبورید دوباره و دوباره آنها را به آن چیز رجوع دهید. تمرین واقعاً کارآمد است. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق در مورد کاربر یا ...

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند

از اسامی ذات و آیکون استفاده کنید. یادآوردن آن‌ها آسان‌تر است. اگر می‌خواهید افراد اطلاعات را به یاد بسپارند، به آن‌ها فرصت دهید استراحت کنند (و حتی بخوابند). اگر افرا ...