اطلاعات

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است

هرچقدر ممکن است از بارگیری از حافظه پرهیز شود. بسیاری از دستورالعمل‌های طراحی رابط کاربر و ویژگی‌های رابط در طول سال‌ها برای کاهش مسائل مربوط با یادآوری از حافظه انسان تک ...