حافظه

25.  این خوب است که افراد فراموش می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

25. این خوب است که افراد فراموش می‌کنند

افراد همیشه فراموش می کنند. آنچه که افراد فراموش می کنند برمبنای انتخابی آگاهانه نیست. هنگام طراحی، خاصیت فراموشی را در ذهن داشته باشید. اگر برخی از اطلاعات واقعا مهم ...