رابط کاربری

12. معانی رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

12. معانی رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است

با توجه به معانی مختلفی که ممکن است رنگ‌ها به آن اشاره کنند، رنگ‌های خود را به‌دقت انتخاب کنید. چند فرهنگ اصلی و یا چند کشور را که با طراحی شما در ارتباط باشد، انتخاب کن ...