مخاطب

12. معانی رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

12. معانی رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است

با توجه به معانی مختلفی که ممکن است رنگ‌ها به آن اشاره کنند، رنگ‌های خود را به‌دقت انتخاب کنید. چند فرهنگ اصلی و یا چند کشور را که با طراحی شما در ارتباط باشد، انتخاب کن ...

3. افراد با تشخیص الگوها، اشیا را شناسایی می‌کنند
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

3. افراد با تشخیص الگوها، اشیا را شناسایی می‌کنند

با استفاده از الگوهای دیداری می‌توان به مغز جهت داد، الگوها می‌تواند وجود یا حتی عدم وجود شی، رنگ، فاصله و غیره باشد. در این مطلب با طرز استفاده از این الگوها جهت بهره‌من ...

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است
دقیقه مطالعه8
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

1.چیزی که می بینید، با آنچه که ذهن دریافت می کند متفاوت است

ذهن شما بر مبنای تجربه‌های گذشته و استفاده از قوانین کلی، درباره چیزی که می‌بینید حدس‌هایی می زند. اکثر اوقات این شیوه به درستی کار می‌کند، اما گاهی ‌اوقات دارای خطا نیز ...