یادآوری

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

21. برای حفظ کردن اطلاعات، باید از اطلاعات استفاده شود

اگر می‌خواهید افراد چیزی را به خاطر بسپارند، مجبورید دوباره و دوباره آنها را به آن چیز رجوع دهید. تمرین واقعاً کارآمد است. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق در مورد کاربر یا ...

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است
دقیقه مطالعه2
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

22. تشخیص اطلاعات آسان‌تر از به خاطر آوردن آن است

هرچقدر ممکن است از بارگیری از حافظه پرهیز شود. بسیاری از دستورالعمل‌های طراحی رابط کاربر و ویژگی‌های رابط در طول سال‌ها برای کاهش مسائل مربوط با یادآوری از حافظه انسان تک ...

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند
دقیقه مطالعه3
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

23. فرآیند یادآوری انرژی ذهنی زیادی را صرف می‌کند

از اسامی ذات و آیکون استفاده کنید. یادآوردن آن‌ها آسان‌تر است. اگر می‌خواهید افراد اطلاعات را به یاد بسپارند، به آن‌ها فرصت دهید استراحت کنند (و حتی بخوابند). اگر افرا ...

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند
دقیقه مطالعه4
100 چیزی که هر طراح باید درباره مردم بداند

20. افراد در هر بار تنها چهار مورد را به خاطر می‌آورند

اگر می‌توانید اطلاعاتی را که به افراد می‌دهید، به چهارعنصر داده محدود کنید، این واقعاً یک ایده عالی است، اما لازم نیست که خیلی به آن پایبند باشید. تا زمانی که گروه‌بندی م ...