9. افراد بر این باورند که چیزهای نزدیک به هم به یکدیگر مربوط‌اند

اگر دو چیز نزدیک به هم باشند (مثل عکس و متن)، افراد فرض می‌کنند که آن دو متعلق به یکدیگر هستند. این ارتباط برای چیزهایی که از راست به چپ در کنار هم هستند، قوی‌تر است. در شکل 9.1، عکس و متن زیر آن به هم مربوط‌اند، اما چون در زبان انگلیسی متن از چپ به راست خوانده می‌شود و فضای بسیار کمی بین عکس و متن سمت چپ آن وجود دارد، این اشتباه ممکن است به وجود بیاید که عکس مربوط به متن سمت چپ آن است.

شکل 9.1 ممکن است فرض کنید که این عکس متعلق به متن سمت راست آن است،
زیرا در انگلیسی متن از چپ به راست خوانده می‌شود و آن‌ها نزدیک به هم هستند؛
اما در این مثال، عکس در واقع با متن زیر در ارتباط است و برای اغلب خواننده‌ها این موضوع گیج‌کننده خواهد بود.

فرم ثبت دیدگاه

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید